Костадин Куклев

Производтвото на Костадин Куклев од Белица опфаќа домашно слатко, боров мед, плетени елечиња и сл.

Контакт
00899010033