За Проектот

Приоритетна оска: Туризам

Специфична цел

Зголемување на туристичкиот потенцијал на регионот преку заедничка соработка за подобро зачувување и одржливо користење на природното и културното наследство

Главните проектни активности вклучуваат:

1. Две промотивни прес конференции во Штип и Белица.

2. Обуки за туристички водичи. Подобрување на квалитетот на туристичките услуги.

3.Јакнење на капацитетите-обуки за управување со културни настани и културно наследство.

4. Форум-искористување на религиско и културно-археолошко наследство за развој на културниот туризам.

5. Заштитно-конзерваторски работи ИСАР-Штип, подобрување на квалитетот на туристичката инфраструктура.

6. Рехабилитација на народното читалиште во Белица, ентериерно уредување-под, водовод и канализација, греење, електрична инсталација итн. и набавка на опрема.

7. Изработка на веб платформа за културно-археолошки туризам, искористување на културното наследство, особено археолошкото и религиското наследство за развој на туризмот и поттикнување за употреба на виртуелна промоција за културното наследство.

8.3D мапирање и промотивно видео, дигитална технологија.

9.Работилници-управување со туристички дестинации. Темите се однесуваат на планирање на употребата на земјиштето, дозволи за работа и зонско контролирање, правилници за заштита на животна средина и останата регулатива, деловни иницијативи и останати техники за управување со развојот и работењето на туристичките дејности.

10.Саем на туризам во Белица-претставување на културата, историјата и традицијата на Источниот регион. Претставување на природно и културно наследство и услуги, изложба на локални производи, локални ракотворби и сувенири.

11. Патувачка презентација на Белица и Саем за туризам во Штип-култура, традиција и историја, промоција на културното и природно наследство преку слики, видеа, промотивни материјали и експонати на локални ракотворби и сувенири.

12. Набавка на иновативна опрема за промоција на културното наследство на Белица, интерактивна табла со информации за културно-историско наследство.

13.Промоција на реконструираниот објект, претставување на 3D видео мапирање и завршен настан на отворено во Штип, во близина на реконструираната црква Св. Власие на археолошкиот локалитет Исар.

14.Промоција на постигнатите резултати, реконструираниот објект и видеото на завршниот настан во Белица.

Времетраење

24

Вкупен буџет (евра)

406222.44

Резултати од проектот

Од реализацијата на проектот се очекуваат следните резултати:

  • зголемен квалитет на туристичките услуги преку обучување на туристички водичи;
  • поголемо знаење за управувањето со културното наследство во насока на креирање на туристичка понуда;
  • развиена веб платформа за културно-археолошки туризам;
  • реконструирани археолошки локалитети за збогатување на туристичката понуда;
  • модернизирано и опремено народно читалиште;
  • популаризирање на културно-традиционалното наследство на двата региона со населението и засегнатите страни.

Целни групи

Проектот ќе има позитивно влијание врз следните целни групи:

– засегнати страни од културниот и туристичкиот сектор

– креирање и промоција на културна туристичка понуда; – посетители на културни настани и туристи

– збогатување на туристичка понуда преку презентација на културните традиции на двата партнера;

– јавна администрација

– јакнење на капацитетите за развој на туризмот;

– локално население – зголемување на приходите и отварање на можности за вработување во културно-туристичкиот сектор;

– јавни и културни центри

– позитивно влијание врз профитабилноста на културната инфраструктура.

Водечки партнер

Народно читалиште „Георги Тодоров 1885“ Белица, Република Бугарија

Проектен партнер

Центар за развој на Источен плански регион, Република Македонија